Обучения

Стабилната организация се основава на информацията, свързаната с процесите, протичащи в компанията, както и на квалифициран и ефективно обучен персонал, който е способен да обработва тази информация законосъобразно.

Чрез нашата услуга „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“, Вие можете да се погрижите както за обработваната във Вашата организация информация, така и за служителите, извършващи обработката. Нещо повече, Асоциацията предлага и обучение на длъжностни лица по защита на данните, за да бъдат възможно най-ефективни и от помощ за организациите.
За кого е приложима услугата „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“?

Услугата „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“ цели повишаване нивото на осведоменост на всички лица, които имат отношение към обработвани лични данни в дадено предприятие/институция.
Ето защо, ние предлагаме програми, които се провеждат:

  • имате въведени политики и процедури за обработка на лични данни, но персоналът Ви не е преминал първоначално обучение за тяхното прилагане;

или

  • персоналът Ви е преминал първоначално обучение, но имате необходимост от провеждане на периодично такова. /Препоръчително е всяка организация поне веднъж годишно да провежда обучение на своите служители/.

  •   не сте предприели никакви стъпки по внедряване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни;
  • не знаете какво следва да направите, за да постигнете съответствие с нормативните изисквания.
  • Вие изпълнявате функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“ в една или повече организации или сте експерт в областта на защита на личните и желаете да надградите своите знания;

или

  • Желаете да станете „Длъжностно лице по защита на данните“, но нямате необходимата първоначална квалификация.
Към началото