+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       office@adpo.bg

Устав

                                                                                                       УСТАВ

                                                                                         на сдружение в частна полза

                                                                   „Асоциация на длъжностните лица по защита на данните“

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на длъжностните лица по защита на данните“, което при превод на английски език се изписва по следния начин: „Association of Data Protection Officers“, съкратено „ADPO“, наричано по-долу в настоящия Устав „СДРУЖЕНИЕТО“, е самостоятелно юридическо лице, учредена за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Правният статус и дейността на СДРУЖЕНИЕТО се определя от разпоредбите на настоящият Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от законите на Република България, европейското законодателство и на международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 2. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. Стара Загора, а адресът на управление е гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 70, ет. 1, ап.2.

ЦЕЛИ
Чл. 2. Целите на сдружението са:
(1) Изграждане на общност от специалисти в областта на защитата на личните данни, които чрез взаимопомощ, добри практики и тясна специализация ще повишат нивото на съгласуваност с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на защитата на личните данни в различни сфери на дейност.
(2) Осъществяване на съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други.
(3) Подготовка и обучение на лица за изпълняване на функциите на длъжностно лице по защита на данните.
(4) Повишаване на квалификацията на лица, осъществяващи дейност като длъжностни лица по защита на данните.
(5) Разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за внедряване на изискванията на законодателството в областта на защитата на личните данни.
(6) Информационно осигуряване на обществото по въпроси във връзка със защитата на личните данни.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 3. За постигане на целите си, СДРУЖЕНИЕТО използва всички позволени от закона средства, в това число:
(1) Осъществяване на партньорство с европейски, държавни и общински органи, както и с други юридически или физически лица за постигане на посочените по-горе цели.
(2) Организиране и провеждане на правни, технически и практически семинари, конференции, лекции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия , свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове , отнасящи се до защитата на личните данни.
(4) Извършване на обучение на лицата, упражняващи / желаещи да упражняват функциите на Длъжностно лице по защита на данните.
(5) Анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в областта на защитата на личните данни.
(6) Съдействие на членовете на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове с оглед защитата на техните законни интереси или законни интереси на техни клиенти.
(7) Изготвяне и разпространение на информационни материали и бюлетини.
(8) Установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;
(9) Участване в национални и в международни проекти и програми;
(10) Извършване на други дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО се самоиздържа, като не разпределя печалба. СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за постигане на определените в настоящия Устав цели, в това число, но не само: предоставяне на услуги, свързани с внедряване изискванията на европейското и националното законодателство в сферата на защитата на данните, теоретично и практическо обучение на лица за прилагане на изискванията на международно признати стандарти, в това число и консултиране относно разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията; публикуване на рекламни и други материали за популяризиране на дейността на организацията, както и реализиране на други дейности, свързани с постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО, допустими от националното законодателство.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: изграждане на общност от специалисти в областта на защитата на личните данни, които чрез взаимопомощ, добри практики и тясна специализация ще повишат нивото на съгласуваност с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на защитата на личните данни в различни сфери на дейност; осъществяване на съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други; подготовка и обучение на лица за изпълняване на функциите на длъжностно лице по защита на данните; повишаване на квалификацията на лица, осъществяващи дейност като длъжностни лица по защита на данните; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за внедряване на изискванията на законодателството в областта на защитата на личните данни; информационно осигуряване на обществото по въпроси във връзка със защитата на личните данни.

СРОК
Чл. 6. СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.
Чл. 8. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да е всяко юридическо лице, което споделя идеите, целите на СДРУЖЕНИЕТО, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав, и е прието за член по установения ред.
Чл. 9. Член на сдружението може да е всяко физическо лице, навършило 18 години, което споделя идеите, целите на СДРУЖЕНИЕТО, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав, и е прието за член по установения ред.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) В СДРУЖЕНИЕТО съществуват два вида членство:
1. Пълноправно членство;
2. Асоциирано членство;
(2) Пълноправни членове са членовете – учредители на СДРУЖЕНИЕТО /вписани в протокола от Учредителното събрание и подписали настоящия Устав при неговото приемане/, както и членовете, приети по установения в чл.11, ал. 1 от настоящия Устав ред.
(3) Асоциираните членове са онези членове, които съдействат за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове. Асоциираните членове се приемат по установения в чл. 11, ал. 2 от настоящия Устав ред.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. (1) Приемането на нови пълноправни членове в СДРУЖЕНИЕТО се извършва от Управителя по следния ред:
1. кандидатите отправят писмена молба по образец чрез лицензиран пощенски оператор или лично на адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО до Управителя, чрез която гарантират, че ще спазват настоящия Устав и ще споделят идеите и целите на СДРУЖЕНИЕТО.
2. Кандидатите ЮЛ представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в СДРУЖЕНИЕТО.
3. Управителят разглежда молбата и в едномесечен срок взема решение относно приемането на кандидата за член на СДРУЖЕНИЕТО.
4. При приемане на нов пълноправен член, Управителят съобщава на члена срока за събирането и начина на плащане на предвидения членски внос.

(2) Приемането на нови асоциирани членове в СДРУЖЕНИЕТО се извършва от Управителя по следния ред:
1. кандидатите подават писмена молба чрез лицензиран пощенски оператор или в електронен вид на обявения електронен адрес, или посредством форма за кандидатстване на интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО, или лично по адреса на управление до Управителя на СДРУЖЕНИЕТО, чрез която гарантират, че ще спазват настоящия Устав и ще споделят идеите и целите на СДРУЖЕНИЕТО.
2. Управителят разглежда молбата и в едномесечен срок взема решение за приемане на нов асоцииран член на Сдружението.
3. При приемане на нов асоцииран член, управителят на Сдружението или упълномощено от него лице съобщава на новоизбрания асоцииран член в предвидения по предходната точка едномесечен срок на посочения от члена електронен адрес или по друг подходящ начин срокът за събирането и начина на плащане на членския внос.

(3) Управителят на СДРУЖЕНИЕТО утвърждава образци на „молба за приемане на пълноправен член“ и „молба за приемане на асоцииран член“.
(4) Управителят на СДРУЖЕНИЕТО може да публикува на интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО информация за процедурите, регулиращи приемането, изключването и отпадането на членове на СДРУЖЕНИЕТО.
(5) Членството възниква след внасяне на предвидения в настоящия Устав членски внос.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. (1) Всеки пълноправен член на СДРУЖЕНИЕТО има следните права:

1. Да участва в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
2. Да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
3. Да се ползва от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.
4. Да се ползва от резултатите на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да получава помощ от СДРУЖЕНИЕТО, съответстващи на настоящия Устав.
5. Да участва в организирани от СДРУЖЕНИЕТО проекти, съвещания, конференции и други мероприятия.
6. Да напуска СДРУЖЕНИЕТО по собствено желание.

(2) Всеки асоцииран член на СДРУЖЕНИЕТО има следните права:
1. Да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
2.Да се ползва при определени условия от резултатите на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да получава помощ от СДРУЖЕНИЕТО, съответстващи на настоящия Устав.
3. Да участва в организирани от СДРУЖЕНИЕТО проекти, съвещания, конференции и други мероприятия.
4. Да напуска СДРУЖЕНИЕТО по собствено желание.

Чл. 13. (1) Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има следните задължения:
1. Да спазва настоящия Устав;
2. Да внася редовно определения членски внос.
3. Да изпълнява решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО .
4. Да уведомява незабавно Управителя при промяна на предоставения e-mail адрес за получаване на електронни съобщения
5. Да спомага по всеки законен начин за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
6. Да изпълнява в своята дейност утвърдените от СДРУЖЕНИЕТО морални и етични стандарти, както и да утвърждава престижа, авторитета и влиянието на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Да не използва по какъвто и да е начин СДРУЖЕНИЕТО за цели, противоречащи на настоящия Устав, в това число и да не разпространява информационни и други материали, станали му известни във връзка с членството му.
(2) За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО всеки член отговаря до размера на предвидените имуществени вноски. Той не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно.
(4). Член, върху когото е прехвърлено изпълнението на членски права и задължения, отговаря, както би отговарял прехвърлителят им.
(5) Не е възможно предоставянето на изпълнението на членски права и задължения от пълноправен на асоцииран член.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. Доброволно с подаване на едномесечно писмено предизвестие до Управителя на СДРУЖЕНИЕТО, чрез лицензиран пощенски оператор или лично по адрес на седалището на СДРУЖЕНИЕТО.
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;
3. с изключване – при системни или груби нарушения на Устава и/или на утвърдените в СДРУЖЕНИЕТО етични или морални правила.
4. с прекратяване на Сдружението;
5. при злоупотреба с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
6. при отпадане поради навнасяне на установените имуществени вноски

(2) Решението за изключване на член се взема от Управителя на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 15. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. (1) Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от пълноправните членове на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Пълноправните членове на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава на СДРУЖЕНИЕТО;
2. приема, изменя и допълва други вътрешни актове на СДРУЖЕНИЕТО;
3. избира и освобождава Управителя на СДРУЖЕНИЕТО;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
10. приема бюджета на Сдружението;
11. приема отчета за дейността на Управителя на СДРУЖЕНИЕТО;
12. отменя решенията на Управителя на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. Взема решения при спорове между членове на СДРУЖЕНИЕТО, както и при спорове между членовете на СДРУЖЕНИЕТО и самото сдружение;
14. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общото заседание заседава:
1. редовно;
2. извънредно.
(2) Редовно общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно
(3) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителя на СДРУЖЕНИЕТО или по писмено искане на 1/3 от пълноправните членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителят в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, изпратена от Управителя до всички пълноправни членове на сдружението в срок, достатъчен за осигуряване на участието им, но не по-кратък от един месец преди датата на провеждане на общото събрание.
(3) Поканата за свикване на Общо събрание следва да бъде в писмена форма и да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, по чия инициатива то се свиква и срок, до който могат да постъпват предложения за промяна на дневния ред, които следва да се представят пред Управителя, като съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ не се изисква поканата да бъде публикува в Държавен вестник, нито вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Поканата може да бъде изпратена по пощата, по електронна поща на членовете на Сдружението, връчена на ръка или изпратена по всякакъв друг подходящ начин.
(5) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата.
(6) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Управителя, а при негово отсъствие – от който и да е друг пълноправен член на СДРУЖЕНИЕТО.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на покана за свикване на Общо събрание. При поискване те се представят на всеки пълноправен член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 22. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

КВОРУМ

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
ГЛАСУВАНЕ
Чл. 24. При гласуване всеки член на Общото събрание има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 25. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи
се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 26. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 18 ,ал. 1 т. 1 и т. 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

ПРОТОКОЛ

Чл. 27. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Управителя, или от лицето, ръководило заседанието, както и от лицето, изготвило протокола. С подписа си те удостоверяват и отговарят за верността на протокола и това, че протоколът се води според изискванията на закона.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 28. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управител.
(2) Управителят се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите. Управителят може да бъде преизбиран без ограничение. Управителят може да получава възнаграждение от Сдружението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 29. Управителят:
1. управлява, организира, координира и ръководи цялата дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
2. следи за спазването на Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
3. представлява сдружението пред всички трети лица, води преговори и сключва договори;
4. получава и подписва документи от името на СДРУЖЕНИЕТО, свързани с дейността на същото;
5. приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;
6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този
Устав;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
7. приема решение за размера и срока на дължимост на членския внос на пълноправните и асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО.
8. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на вноските за участие в различни, организирани от СДРУЖЕНИЕТО мероприятия.
9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
10. открива и управлява банковите сметки на СДРУЖЕНИЕТО;
11. набира и разходва средства за осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО и за осигуряване на неговата финансова издръжка;
12. осъществява връзки с държавни, обществени, европейки, научни, кооперативни органи и организации, търговски дружества, фондации, други органи и организации, както и с физически лица за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.
13. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, както и други вътрешни правила на СДРУЖЕНИЕТО.
14. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 30 (1) Управителят носи отговорност до размера на предвидените имуществени вноски за свои действия, с които уврежда интересите на Сдружението.
(2) Управителят може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОНТРОЛ

Чл. 31. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителя, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
КЛОНОВЕ

Чл. 32. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 33. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 34. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 35. Управителят заявява пред Агенцията по вписванията наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 14 – дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 36. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, в това число и парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат част от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Набраните от членски внос средства и други приходи от дейността на СДРУЖЕНИЕТО, се изразходват за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО така, както е предвидено в Устава.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 37. Дейността на Сдружението се финансира чрез членски внос, определен от решение на Управителя; приходи от извършването на допълнителна стопанска дейност съгласно член 4 от Устава; спонсорство; дарения и завещания; лихви по вложения, дивиденти, допълнителни вноски от пълноправните членове и други приходи, позволени от закона.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.38. (1) Размерът на членския внос и периодичността на внасянето му се определят по вид и размер от Управителя, който посочва в решението си и начина на внасянето му.
(2) При забава за внасяне на дължим членски внос, се дължат лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 39. (1) Сдружението изготвя годишен доклад за дейността си и финансов отчет.
(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител в икономическо издание или на интернет страницата на Сдружението.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 40. (1) Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.
(2) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението, а само до размера на направените имуществени вноски.
(3) При прекратяване на членство, напусналият или изключен съдружник няма право обратно да получи направените имуществени вноски.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува по реда и при условията на ЗЮЛНЦ.
Чл. 42. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание, или в случаите, предвидени в закона.
Чл. 43. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 44. (1) Разпределението на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се извършва по решение на Управителя.
(2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

Чл. 45. Неуредените от настоящия Устав въпроси се решават по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Търговски закон и действащото българско законодателство.
Чл. 46. Настоящият Устав се прие на учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на длъжностните лица по защита на данните“, проведено на 08.03.2019 г. в гр. Стара Загора
Чл. 47. Настоящият Устав се състави в два еднообразни екземпляра:
1. за архива на Сдружението;
2. за Агенцията по вписванията.

Към началото