+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Как да подадем жалба до КЗЛД?

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД) и в частност на чл. 77 от него, озаглавен „Право на подаване на жалба до надзорен орган“, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, както и чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс Жалбата има следното задължително съдържание:

  1. Данни за Вас: пълното име, адрес, телефон и електронен адрес (ако е наличен);
  2. В какво се сътои Вашето искане;
  3. Допълнителна информация или документи ако е необходимо;
  4. Дата на подаване на жалбата; и
  5. Подпис.

*при липса на някой от посочените задължителни реквизити жалбата ще Ви бъде върната за отстраняване на нередовностите в нея и при бездействие от Ваша страна, тя ще бъде оставена без разглеждане, като нередовна.

Жалбата може да бъде подадена по един от следните наичини:

  1. Лично (на хартиен носител) – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  2. С писмо – на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни;
  3. По факс – 029153525; и
  4. По електронен път – по електронна поща ([email protected]) или чрез сайта на КЗЛД (инструкции на www.cpdp.bg), като в тези случаи жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
Как да подадем жалба до КЗЛД?
Към началото