GDPR Консултации

Ние знаем, че материята в областта на защитата на личните данни е сложна и изисква експертни познания. Ето защо ви предлагаме както консултации във връзка с цялостно внедряване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и относимото законодателство, така и по отношение на индивидуално възникнали казуси.

  • Не знаете дали личните данни, съдържащи се в документите, които обработвате са необходими с оглед на законовите изисквания;
  • Не сте предприели технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни;
  • Нямате въведени механизми за законосъобразна обработка на личните данни, както във връзка с хартиено базираната обработка, така и по отношение на компютъризираната такава;
  • Знаете, че доверявайки се не експерти в областта, вие ще спестите както време, така и ресурси.
  • В процеса на дейностите по обработка на лични данни е възникнала ситуация, при която не знаете кой е най-законосъобразния подход за решаването му;
  • Искате да получите становище от практикуващи в областта професионалисти, които ще намерят най-законосъобразния и реализуем подход за решаване на вашия казус.
Към началото