+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       office@adpo.bg

GDPR одит за съответствие

От влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните организациите се стремят да постигнат съответствие с изискванията, които са залегнали в европейското законодателство, регулиращо защитата на данните. Несъмнено новата европейска и национална регулация налага високи стандарти и поставя въпроса за защита на личните данни на отговорността на организациите, като неспазването на нормативната уредба е предпоставка за налагането на сериозни санкции.
Услугата „GDPR Одит за съответствие“ е Вашето решение за постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, ако имате разработени и внедрени политики/процедури/други документи за защита на личните данни, но имате колебания дали:

Услугата „GDPR Одит за съответствие“ е процес, при който  наш екип от юристи и компютърни специалисти идват на място в твоята организация и правят проверка:

Дали е извършен първоначален преглед на обработваните лични данни

Дали е изготвена „Оценка на риска“ и същата съответства ли на евентуалните/ настоящите рискове, които могат да се реализират

Изготвени ли са политики/процедури/инструкции за обработка както на лични данни, така и на чувствителни лични данни

Съществуват ли механизми за упражняване правата на субектите на данни;

Какви са предприетите технически и организационни мерки за защита от евентуален пробив на сигурността и дали същите са достатъчни и ефективни;

Наясно ли са служителите относно отговорностите си във връзка с новата регулация за защита на личните данни.

В резултат на извършената проверка, ще изготвим мотивирано становище, което ще включва всички съображения на нашите експерти, основани на националното, европейското и международното законодателство и съдебната практика.

Към началото